Privacy reglement

’t Klimrek kinderdagverblijf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ’t Klimrek kinderdagverblijf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ’t Klimrek kinderdagverblijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dir privacy reglement staan.

 • Welke gegevens worden door ’t Klimrek kinderdagverblijf verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Klachten
 • Vragen
 • Contactgegevens

Welke gegevens worden door ’t Klimrek kinderdagverblijf verwerkt? Wij verwerken gegevens indien u:

 • Klant wordt bij ’t Klimrek kinderdagverblijf. Het gaat dan om de volgende gegevens van ouder: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, Geslacht, Burgerlijke staat, Geboortedatum, Bankgegevens, BSN-nummer en de volgende gegevens van het kind: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, BSN-nummer, Gegevens gezondheid. Er is interactie met de overheid over de financiële opvanggegevens in het belang van (en met toestemming van) de klant. Gegevens over de gezondheid worden opgeslagen ten behoeve van de verzorging/begeleiding van het kind.
 • Contact met ons opneemt (telefonisch, via de mail of via het contactformulier op onze website). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om een e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.
 • Medewerker wordt van ’t Klimrek kinderdagverblijf. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, Geboortedatum, kopie ID, Salarisgegevens, Burgerservicenummer en Bankgegevens.
 • Leverancier wordt van ’t Klimrek kinderdagverblijf. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres.

Doel van de verwerking Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het aangaan van een overeenkomst;
 • Noodzakelijke medische gegevens kind klant voor verzorging en begeleiding;
 • Administratieve doeleinden;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het uitvoering geven aan een arbeidsovereenkomst;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • De arbeidsovereenkomst

Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn ’t Klimrek kinderdagverblijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden door ’t Klimrek kinderdagverblijf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst of het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ’t Klimrek kinderdagverblijf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

’t Klimrek kinderdagverblijf Rijstegoed 4 3863 BZ Nijkerk klimrek@kdv-klimrek.nl

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.