Groepen

Kinderdagverblijf ’t Klimrek biedt zowel dagopvang als opvang voor halve dagen.

De mogelijkheden van opvang zijn:

 • Babyopvang (0 tot 1 ½ jaar)
 • Dreumesopvang (1 ½ tot 2 ½ jaar)
 • Peuteropvang (2 ½ tot 4 jaar)
 • Verticale opvang (1 ½ jaar tot 4 jaar)
 • Flexibele opvang (0 tot 4 jaar)

Flexibele opvang houdt in dat kinderen mogen komen wanneer dat gewenst is (mits de groepsgrootte dit toelaat en tijdig aangegeven).

Babyopvang
Op de babygroep worden baby’s opgevangen in de leeftijd van ongeveer 10 weken tot 1 ½ jaar. Wij vinden het erg belangrijk dat wij de baby’s voldoende rust, verzorging en regelmaat kunnen bieden. Door de baby’s bij elkaar op de groep te plaatsen kunnen wij ze dit ook bieden. Baby’s zijn vooral bezig met de ontwikkeling van al hun zintuigen. De ruimte en het spelmateriaal zijn hier ook op aangepast. Er wordt met de kinderen o.a. gezongen, boekjes gelezen, muziek gemaakt en in de ballenbak gespeeld.

Dreumesgroep
Op de dreumesgroep zitten kinderen in de leeftijd van ongeveer 1 ½ tot ongeveer 2 ½ jaar. In een beschermde omgeving leren de kinderen spelenderwijs samen met hun leeftijdsgenootjes de wereld ontdekken en zichzelf ontwikkelen. Op deze groep wordt veel aandacht besteedt aan de zelfredzaamheid (aan- en uitkleden, zelf eten en drinken).
Een jongste dreumes speelt nog niet echt samen. Concentratie en geduld hebben is nog erg moeilijk. De begeleiding van de kinderen met o.a. puzzelen, plakken, tekenen en voorlezen is meer individueel of in kleine groepjes. De oudere dreumes is al meer in staat om kleine dingen zelfstandig te doen. Ze spelen vaker samen en ook zij tekenen, plakken en puzzelen. Daarnaast worden er allerlei liedjes geleerd en buiten gespeeld.

Peutergroep
De peutergroep bestaat uit kinderen van ongeveer 2 ½ tot 4 jaar. De kinderen op de peutergroep krijgen zindelijkheidstraining wanneer ze daar aan toe zijn. Langzaam aan wordt er gewerkt aan de voorbereiding op de basisschool.De kinderen plakken, tekenen, verven en er wordt buiten in de speeltuin, zandbak of op het speelplein gespeeld. De ballenbak vinden de kinderen ook erg leuk. De pedagogisch medewerk(st)ers lezen regelmatig voor en zingen liedjes met de kinderen.

Verticale groep
De verticale groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van ongeveer 1 ½ tot 4 jaar. Door de verschillende leeftijden kunnen de kinderen zich aan elkaar optrekken en wordt de thuissituatie zoveel mogelijk nagebootst. In een verticale groep kan elk kind in zijn eigen tempo de wereld ontdekken en zich ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk dat broertjes en zusjes bij elkaar in de groep zitten. Er wordt o.a. gezongen, geknutseld, boekjes gelezen, kringspelletjes gedaan en er wordt buiten gespeeld.

Flexibele opvang
Voor ouders die flexibele opvang nodig hebben biedt het kinderdagverblijf opvang op onregelmatige tijden. Uitgangspunt is het vinden van een evenwicht tussen de belangen van de kinderen, van de ouders en van de pedagogisch medewerk(st)ers. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn hierop ingesteld. Zij spelen hier flexibel en creatief op de onverwachte situaties in die zich kunnen voordoen.

De aanvraag voor flexibele opvang dient minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden en er moet minimaal 2 uur worden afgenomen. Bij noodgevallen kunt u altijd bellen.

Dagindeling

  • 9.30 uur fruit eten en water/thee drinken
  • activiteiten
  • 11.30 uur brood eten en melk/water drinken
  • slapen, activiteiten, haal- en brengmoment
  • 14.30 uur water/thee en een volkoren cracker
  • activiteiten
  • 16.30 uur water/thee en groenten/volkoren cracker/volkoren soepstengel; een warme maaltijd voor de kinderen tot 1 jaar

Activiteiten
Op kinderdagverblijf ’t Klimrek is veel ruimte voor sport (beweging) en spel. Tijdens de eet- en drinkmomenten wordt er gezongen of worden verhaaltjes voorgelezen.

Alle groepen werken met twee maandelijks wisselende thema's, zoals de jaargetijden, het verkeer, logeren, de kleuren en Sinterklaas. Aan de hand van deze thema’s worden er met de kinderen verschillende activiteiten ondernomen.

Door middel van deze activiteiten komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod:

 • Taalontwikkeling
 • Muzikale ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Spelontwikkeling

Oudercontacten

Mentorschap
De kinderen krijgen bij de start van de opvang bij kinderdagverblijf 't Klimrek een mentor toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.
Ouder(s) kunnen bij de mentor altijd een afspraak maken voor een gesprek als zij daar behoefte aan hebben of als het voor het kind nodig is.
De dagelijkse communicatie tussen ouder(s) en pedagogisch medewerk(st)ers van het kinderdagverblijf vindt plaats bij het brengen en halen van het kind en middels het overdrachtsschriftje.

Feestjes
Als een kind jarig is wordt dat tijdens een tafelmoment gevierd. Als de jarige job in de groep komt, is de groep versierd en ligt de verjaardagshoed al klaar. Er wordt gezongen en er mag getrakteerd worden (liefst gezond). Alle kinderen krijgen vanuit 't Klimrek een klein presentje voor hun verjaardag. Ook de verjaardagen van de pedagogisch medewerk(st)ers worden gevierd.

In juni is er altijd een groot zomerfeest voor alle kinderen.

Klik hier voor het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker BSO

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.