Bijzonderheden met betrekking tot het kind

De kinderen worden bij kinderdagverblijf 't Klimrek gevolgd in hun ontwikkelingen. 't Klimrek gebruikt hierbij het observatieprogramma KIJK!.
KIJK! is een praktisch ontwikkelingsvolgsysteem voor het observeren en registreren van de onwikkeling bij baby's, dreumesen en peuters. Kiinderdagverblijf 't Klimrek brengt de ontwikkeling van een kind op drie momenten (bij 1 jaar, 2,5 jaar en 3,8 jaar) in kaart. Op basis van de uitkomsten van KIJK! worden de kinderen gericht gestimuleerd in hun ontwikkeling.

De dagelijkse overdracht vindt plaats via het overdrachtsschriftje. In dit schriftje schrijven de pedagogisch medewerk(st)ers een kort verslag van de dag van het kind. De pedagogisch medewerk(st)er zal ook tijdens het haalmoment mondeling een overdracht doen.

Wanneer er in de thuissituatie veranderingen of opvanllende gebeurtenissen plaatsvinden, vragen wij de ouders dit door te geven aan de pedagogisch medewerk(st)ers. De pedagogisch medewerk(st)ers houden er zoveel mogelijk rekening mee en kunnen indien nodig meer aandacht geven aan het kind. Als de pedagogisch medewerk(st)ers bijzonderheden bij het kind ontdekken, zullen zij de ouders hierover inlichten.

Als het kind verzuimt vanwege een besmettelijke ziekte, dienen de ouders dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de pedagogisch medewerk(st)ers van de groep van het kind. Het kinderdagverblijf zal indien nodig maatregelen treffen.

Zieke kinderen op het kinderdagverblijf
Een ziek kind heeft zoveel extra aandacht en vaak verzorging nodig, dat de pedagogisch medewerk(st)ers niet in staat zijn daarop adequaat in te spelen. Besmettelijke ziekten kunnen een gevaar opleveren voor de andere kinderen en zwangere vrouwen. Besmettelijke ziekten en aandoeningen zijn o.a.: waterpokken, roodvonk, kinkhoest, het R.S.-virus, rode hond, hepatitis (geelzucht), krentenbaard, mazelen, steenpuisten, vijfde en zesde ziekte en de ziekte van Pfeiffer.

Wanneer een kind één van deze ziekten heeft graag direct contact met 't Klimrek opnemen. In overleg kunnen wij bespreken of het kind (eventueel na een bezoek aan de huisarts) het kinderdagverblijf mag bezoeken.

Het kind is weer welkom op het kinderdagverblijf als hij/zij volledig genezen en koortsvrij is.

Kleding
Wij vragen de ouders een extra setje kleding mee te nemen voor de eventuele verschoning van kleding van het kind. Dit setje kan in de bak van het kind op de groep gelegd worden. Jassen, mutsen, sjaals en wanten graag voorzien van een naam. Luiers worden tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf door het kinderdagverblijf verstrekt. Het kinderdagverblijf raadt ouders af het kind sieraden als armbanden, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het spelen kan het kind zich door het dragen van sieraden bezeren. ’t Klimrek is niet aansprakelijk voor het zoekraken van sieraden van kinderen.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.